YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

Krizden kimler namlan?yor?

“Kendine gösterdi?i hassasiyeti devlete göstermemek…” suçlamas?yla bir bürokrat?n yarg?land???n? ve ceza ald???n? biliyor muydunuz? Bunu ?imdi hat?rlamayaca??z da, ne zaman hat?rlayaca??z.

 

AK Parti aleyhine aç?lan kapatma davas? sonras? piyasalarda ya?anan ?oku gözlerken, kaybedenleri görüyoruz ama acaba kazananlar kimler diye sormadan edemiyor insan… Ekonominin kural?d?r; Biri kaybediyorsa muhakkak kazanan birileri vard?r. Çünkü sermaye hava kütlesi gibidir, yer de?i?tirir.

 

Maliye Bakan? Kemal Unak?tan, geçti?imiz pazartesi günü için, Türkiye'nin 19 ?ubat 2001 krizinden daha büyük tehlike atlatt???n? ileri sürmü?. Demek aksetti?inden daha büyük tehlike ya?am???z. Ülkenin on milyarlarca dolar? yok olup gitti yar?m günde…

 

Fakat milletin gelece?ini riske etme pahas?na bodoslama i? yapman?n örneklerine ilk defa ?ahit olmuyor bu ülke… Koca bir imparatorluk nas?l oldu da elimizden kay?p gitti san?yorsunuz.

 

Bir k?s?m tarihi olaylar?n sanki karbon kâ??d? kullan?lm?? gibi ayn?yla gerçekle?mesi ne ac?… Yarg?tay Ba?savc?s?’n?n piyasalar? dalgaland?ran giri?imi haf?zalar?m?z? tazelemi?ken, önce yak?n tarihimizden bir olay? hat?rlataca??m sizlere, ard?ndan 132 sene önce ya?anan ve birileri kazan?rken milletin nas?l kaybetti?ini gösteren çarp?c? bir örnek sunaca??m.

 

Biliyorsunuz, cumhuriyet tarihinin en a??r ekonomik krizi 19 ?ubat 2001’de ya?and?. MGK toplant?s?nda Cumhurba?kan? Sezer ve Ba?bakan Ecevit aras?nda ya?anan gerginlik ülkenin kaderini de?i?tirdi. Herkes bir gecede döviz baz?nda yar? yar?ya yoksulla?t?. Herkes diyerek haks?zl?k etmeyelim, kap?ya dayanan krizi f?rsata çevirenler de oldu.

 

Sadece kendini dü?ünmek…

 

Krizin oldu?u tarihte Merkez Bankas? Ba?kan? olan Gazi Erçel hakk?nda Cumhuriyet savc?s? ?smail Akdo?an; “Kendine gösterdi?i hassasiyeti devlete göstermemek” suçlamas?yla iddianame haz?rlad?.

 

?ddiaya bir kez daha göz atar m?s?n?z; “Kendine gösterdi?i hassasiyeti, devlete göstermemek…” Ne kadar önemli bir nokta de?il mi?  Ben yapt?m oldu de?il, yaparsam ne olur, ülke bundan ne kazan?r, ne kaybeder mant???… Ne kadar önemli…

 

E?er bugüne kadar ülkeyi yönetenler bu duygu ve dü?ünce ile hareket edebilselerdi (istisnalar? hariç tutuyoruz haliyle), yani kendisinin ve yak?nlar?n?n varl?k sahibi olmas? kadar toplumun refah seviyesinin art?r?lmas? konusunda da ayn? özeni gösterselerdi, ülkenin durumu nas?l olurdu dersiniz?

 

Hat?rlarsan?z, konu ?uydu; Gazi Erçel hakk?nda, 2001 y?l?n?n ?ubat ay?ndaki devalüasyondan birkaç gün önce Merkez Bankas? rezervinden 5 milyar 187 milyon dolar sat?lmas?, kendi ve yak?n çevresinin TL hesab?n? döviz hesab?na geçirmesi eylemleri nedeniyle görevini kötüye kulland??? gerekçesiyle dava aç?ld?. Savc?; "Erçel'in basiretli bir yönetici gibi davranmad???n? ve ülkeyi zarara u?ratt???n?, Hazine'nin milyarca dolar zarar etmesine neden oldu?unu” iddia etti.

 

Sözü uzatmayal?m, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Erçel’i görevi kötüye kullanma suçundan 11 ay 20 gün hapis cezas?na çarpt?rd?. 2 ay 27 gün memuriyetten men cezas? verdi. Yarg?tay bu karar? 23 Temmuz 2007 de onad?.

 

??te tarih…

 

Gelelim karbon kâ??tl? tarihimizden benzer bir olaya…

 

1876 y?l?nda, yani Sultan Abdülaziz henüz tahtta iken Osmanl? Devleti’nin d?? borçlar? 200 Milyon alt?n? bulmu?tu. Hâlbuki sadece 15 sene önce, yani 1861’de tüm borçlar?n yekûnu 25 Milyon alt?nd?. 15 y?lda borçlar 10 kat artt?. Kald? ki o tarihte henüz, Türk tarihinin en büyük y?k?mlar?ndan biri olan 93 harbi ya?anmam??t?.

 

Her y?l bütçeden 14 milyon alt?n d?? borçlara ayr?l?yordu. Bütçede de 5 milyon alt?n aç?k vard?. Tam da böylesi bir ortamda Sadrazam Mahmut Nedim Pa?a, Rusya’n?n ?stanbul Büyükelçisi Kont Ignatiev’in telkinleriyle tek tarafl? olarak istikraz faizlerini yar? yar?ya indirdi. Rus Büyükelçisinin niyeti kap?ya dayanan Osmanl? Rus sava?? öncesinde Osmanl? Devleti’nin itibar?n? Avrupa’da be? paral?k etmekti. Nitekim Avrupa devletleri karar? ?iddetle protesto ettiler.

 

Fakat as?l zarar? t?pk? 19 ?ubat 2001 krizinde oldu?u gibi o gün de Osmanl? vatanda?lar? gördü. Ertesi günü tahvillerin de?eri yar?ya dü?tü. Büyük karga?a oldu. Piyasalar y?k?ld?. Moraller s?f?rland?.

 

Fakat o gün de ya?anan ekonomik krizden nemalananlar oldu. Sadrazam Mahmut Nedim Pa?a, Adliye Naz?r? Mithat Pa?a, Ticaret Naz?r? Celalettin Pa?a ve Rus Büyükelçisi Kont Ignatiev ellerindeki tahvilleri bir gün önce satarak inan?lmaz kazanç sa?lad?lar. Bir ki?i hariç…

 

Tenezzül etmedi…

 

Fakat bir ki?i buna tenezzül etmedi. O da, olan bitenden haberi oldu?u halde, böyle bir ?eye asla tenezzül etmeyece?i cevab?n? veren Sultan Abdülaziz oldu. Sultan Abdülaziz elinde bulunan tahvillerin yar?ya yar?ya de?er kaybetmesi nedeniyle bir gecede 3 milyon alt?n zarara u?rad?.

 

Okullar?m?zda tarih okutulurken ço?u defa sadece sava?lar anlat?l?p geçiliyor. Tarihteki olaylara bu derinlikte bak?lmamas? ve çok yönlü de?erlendirilmemesi dün ya?ananlardan ibret al?n?p bugünler için birer ders olmas? gerçe?ini ortadan kald?r?yor.

 

…ve biz milletçe her defas?nda ayn? oyunlara geliyoruz…

 

?unu kesinlikle hat?rdan ç?karmamak laz?m… Günümüzde art?k ilkokul talebelerinin bile ak?l etti?i baz? konular? koca koca adamlar?n dü?ünmemi? olmas? mümkün mü? ??in içinde muhakkak ba?ka hesaplar da olmal?… Ama ne?

 

Biraz geni? çerçeveden bakmak laz?m olaylara…

 

Milletin ensesinde bu defa boza pi?irmek isteyenler kim?

 

Sahi, rüya devlet Osmanl? neden y?k?lm??t??

 

Tarihin tozlu sayfalar? aras?ndan yükselen “siz d??ar?dan biz içeriden” sözleri ç?nl?yor mu kulaklar?n?z da…

 

Bir gün birilerine; “Kendine gösterdi?i hassasiyeti devlete göstermemek ve ülkeyi birçok aç?dan zarara u?ratmak…” konusunu hat?rlatanlar olur mu acaba?

 

(Kaynak:www.osmanozsoy.com)

 

21/3/2008
Bu yazı 977 defa okundu.

Diğer Yazıları